Privacy Policy

Inhoudsopgave

 1. Verwerkingsverantwoordelijke
 2. Minderjarigen
 3. Soorten gegevens
 4. Bron van verkrijging
 5. Doeleinden voor de verwerking
 6. Grondslagen voor de verwerking
 7. Delen van gegevens
 8. Cookies
 9. Bewaren
 10. Beveiliging
 11. Rechten als betrokkene
 12. Wijzigingen
 13. Vragen

1. Verwerkingsverantwoordelijke

ITV Studios is een handelsnaam van ITV Studios Holding B.V. (onderdeel van ITV (Europe) Holdings B.V.) en de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: “ITV Studios” of “wij”). Via onze diensten worden privacygevoelige gegevens (hierna: “persoonsgegevens” of “gegevens“) verwerkt. Onder het verwerken verstaan we al het gebruik van je persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. Wij verwerken persoonsgegevens bijvoorbeeld doordat je gebruik maakt van onze websites of apps of doordat je meedoet als deelnemer, of publiek bij een van onze (TV-)producties. De verwerkingsverantwoordelijke hiervoor is ITV Studios, gevestigd aan de Familie De Mollaan 1, 1217 ZB te Hilversum.

De gelieerde ondernemingen van ITV Studios zijn:

 • ITV Studios Netherlands Holding B.V.
 • ITV Studios Netherlands B.V.
 • ITV Studios Netherlands Drama B.V.
 • ITV Studios Netherlands Content B.V.
 • ITV Studios Global Entertainment B.V.

2. Minderjarigen

Ben je jonger dan 16 jaar? Dan mag je alleen persoonsgegevens aan ITV Studios verstrekken als je ouders of wettelijke vertegenwoordigers deze policy hebben gelezen en daarvoor toestemming hebben gegeven. Dit geldt alleen als toestemming ook de grondslag is voor de verwerking (zie ‘6. Grondslagen voor de verwerking‘). Met inachtneming van de beschikbare technologie doen wij redelijke inspanningen om te controleren of je ouders of wettelijke vertegenwoordigers echt toestemming hebben gegeven.

3. Soorten gegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze policy genoemde doelen:

Basisgegevens:

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Contactgegevens zoals een (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres;
 • Geboortedatum en leeftijd;
 • Geslacht;
 • Deelname geschiedenis; en
 • Deelnemersovereenkomsten en overige contracten.

Aanvullende specifieke (TV-)productie gegevens:

 • Burgerlijke staat en relatiestatus;
 • Gegevens over partner en/of kinderen;
 • Werk gerelateerde gegevens zoals werkgever, functie en inkomensgegevens;
 • Betalingsgegevens zoals factuuradres, bankrekeningnummer en eventueel creditcardgegevens;
 • Gegevens van je social media accounts;
 • Media (foto-, video- en audio fragmenten); en
 • Biografische gegevens (je door ons opgestelde ‘bio’) en overige gegevens die van belang zijn voor de selectie of deelname aan onze programma’s.

Technische gegevens:

 • Gedetailleerde (technische)gegevens over het gebruik van onze websites of apps, bijvoorbeeld het apparaattype en -eigenschappen, browsertype en -taal, datum en tijd van de interactie en IP-adres; en
 • Zoekwoorden die op onze websites of apps zijn gebruikt.

Welke gegevens we gebruiken, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken (zie ook ‘5. Doeleinden voor de verwerking‘). Ook is het zo dat we niet voor elke (TV-)productie alle hierboven genoemde ‘aanvullende specifieke (TV-)productie gegevens’ van je gebruiken. Dat is afhankelijk van de specifieke (TV-)productie.

De biografische gegevens en overige gegevens die belang zijn voor de selectie of deelname aan onze programma’s kunnen ook bijzondere persoonsgegevens bevatten zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid, gezondheids- of strafrechtelijke gegevens. We zijn bewust van de gevoeligheid van deze gegevens en de mogelijke impact die het kan hebben op je privacy. Daarom verwerken we deze gegevens alleen op basis van jouw toestemming (zie ‘6. Grondslagen voor de verwerking‘) en gaan we extra zorgvuldig met deze gegevens om. Daarnaast zullen we deze gegevens direct na de laatste uitzenddatum van een productie verwijderen.

4. Bron van verkrijging

De voornaamste manier waarop we gegevens verkrijgen is door deze van je te vragen. Je hebt daarbij zelf de keuze of je deze gegevens aan ons wil verstrekken of niet. Bijvoorbeeld de gegevens die je zelf kan invullen op een van onze websites of apps zoals bij een aanmeldformulier. Wel kan het zo zijn dat als je bepaalde gegevens niet wil verstrekken, je niet gebruik kunt maken van onze diensten of bijvoorbeeld niet als deelnemer of publiek kunt deelnemen. Bijvoorbeeld omdat wij ook verplicht zijn in dat kader bepaalde gegevens van je vast te leggen. Bij de invoer van persoonsgegevens geven we aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt.

Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch verkrijgen. Bijvoorbeeld (technische) gegevens over de apparaten die je gebruikt. Deze gegevens worden door ons verkregen via cookies en soortgelijke technieken. Zie ook ‘8. Cookies‘.

5. Doeleinden voor de verwerking

We zullen jouw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Zodat je we je onze diensten, producten en/of informatie kunnen aanbieden of je daaraan kunnen laten participeren. Bijvoorbeeld omdat je als deelnemer of publiek participeert in een van onze (TV-)producties;
 • Om geschikte deelnemers en/of publiek voor onze (TV-)producties te selecteren;
 • Omdat je zelf wilt dat wij jouw gegevens bewaren. Bijvoorbeeld doordat je je aanmeldt om opgenomen te worden in ons casting-bestand om geselecteerd te worden als deelnemer of publiek bij mogelijke toekomstige (TV-)producties;
 • Om je gericht te benaderen voor deelname aan een programma van ITV Studios, bijvoorbeeld als deelnemer of publiek;
 • Zodat je via onze diensten informatie kan plaatsen en uitwisselen, bijvoorbeeld via een van onze website en/of app. Als deze website en/of app de mogelijkheid biedt, ook om contact te zoeken met andere gebruikers van de betreffende dienst;
 • Om onze websites en/of apps en bijbehorende technologieën te analyseren, statistieken te verzamelen, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
 • Om je (elektronische) commerciële boodschappen van ITV Studios toe te sturen inclusief derden die via onze diensten adverteren, sponsoren, prijzen aanbieden en dergelijke; en
 • Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

We zullen jouw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven.

6. Grondslagen voor de verwerking

We verwerken gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Bijvoorbeeld omdat de verwerking noodzakelijk is om onze diensten te kunnen leveren.

Daarnaast verwerken we gegevens omdat dit moet op grond van een wettelijke plicht. Zo is er wetgeving die ons verplicht om gegevens een bepaalde tijd te bewaren. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting ons deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Ook verwerken we gegevens omdat we hier zelf of een derde een gerechtvaardigd belang bij heeft, bijvoorbeeld bedrijfsbelangen. In dat geval zullen we altijd een gedegen afweging maken of dit belang groter is dan jouw privacybelang.

Tot slot verwerken we gegevens op basis van je toestemming, bijvoorbeeld wanneer we bijzondere persoonsgegevens van je verwerken of gegevens bijvoorbeeld lang willen opslaan zoals inde casting-database. Ook informeren en vragen we je toestemming voordat we cookies plaatsen en uitlezen of voordat we je (elektronische) commerciële boodschappen toesturen.

7. Delen van gegevens

Je gegevens kunnen binnen ITV Studios worden uitgewisseld en gecombineerd. Zie ook ‘1. Verwerkingsverantwoordelijke‘.

Voor het verwerken van je persoonsgegevens maken wij gebruik van derde partijen die de beschikking krijgen over jouw gegevens. Waar mogelijk verplichten wij deze derde partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Dit houdt in dat wij het doel en middelen voor deze verwerkingen bepalen en de verwerker alleen volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw gegevens mag omgaan. Deze afspraken leggen we met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Sommige van deze verwerkers bevinden zich buiten de EU. Omdat buiten de EU niet eenzelfde niveau van privacybescherming gegarandeerd is, hebben we met deze partijen (aanvullende) afspraken gemaakt. Met deze verwerkers sluiten wij een goedgekeurd modelcontract van de Europese Commissie (ook wel standard contractual clauses genoemd). In het geval de gegevens worden doorgegeven naar de Verenigde Staten sluiten we ook het modelcontract af of laten we dit plaatsvinden onder het zogenaamde EU-VS privacyschild.

8. Cookies

Op onze websites en/of apps maken wij gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken (hierna: “cookies“). Wil je meer informatie over wat cookies zijn, welke specifieke soorten cookies we waarom gebruiken en hoe je hierop controle kunt uitoefenen? Dan verwijzen we je naar ons Cookie Policy.

9. Bewaren

Wij proberen de persoonsgegevens zolang te bewaren als noodzakelijk. We hebben daarvoor dan ook bewust (organisatorisch en technisch) een onderscheid gemaakt in de soorten gegevens die we verzamelen (zie ‘3. Soorten gegevens’). De ‘basisgegevens’ moeten we bewaren zolang als nodig is in verband met de exploitatie van onze (TV-)producties. De ‘productie-specifieke gegevens’ zullen we direct na de laatste uitzenddatum van een productie verwijderen.

Uitzondering hierop is als de wet voorschrijft dat we bepaalde gegevens nog langer moeten bewaren. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting ons deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

10. Beveiliging

We doen ons uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We doen dit door het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan.

Als we zogenaamde verwerkers inschakelen, verplichten we deze om volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw gegevens om te gaan. Zie ook ‘7. Delen van gegevens‘.

11. Rechten als betrokkene

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast heb je het recht op beperking van en bezwaar te maken tegen de verwerking. Tot slot willen we je wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt hiervoor te allen tijde ons een verzoek sturen om je rechten uit te oefenen. Je doet dit door een e-mail te sturen naar privacy.nl@itv.com. Specificeer in je verzoek zoveel mogelijk op welke persoonsgegevens je verzoek ziet, welk recht je wilt uitoefenen en bewijs dat het ook jouw persoonsgegevens zijn. We proberen binnen een maand op je verzoek te reageren.

12. Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacy Policy eenzijdig wijzigen. We raden je dan ook aan om regelmatig deze policy op wijzigen te controleren. Als we grote wijzigingen aanbrengen, zullen we je daarvan op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld door een melding op onze websites en/of apps te plaatsen, via e-mail of doordat we opnieuw toestemming vragen.

De laatste wijziging was op 1 januari 2020.

13. Vragen

Vragen of klachten op het gebied van privacy kun je stellen aan ons Privacy Office via privacy.nl@itv.com.

Inhoudsopgave

 1. Verwerkingsverantwoordelijke
 2. Minderjarigen
 3. Soorten gegevens
 4. Bron van verkrijging
 5. Doeleinden voor de verwerking
 6. Grondslagen voor de verwerking
 7. Delen van gegevens
 8. Cookies
 9. Bewaren
 10. Beveiliging
 11. Rechten als betrokkene
 12. Wijzigingen
 13. Vragen

1. Verwerkingsverantwoordelijke

ITV Studios is een handelsnaam van ITV Studios Holding B.V. (onderdeel van ITV (Europe) Holdings B.V.) en de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: “ITV Studios” of “wij”). Via onze diensten worden privacygevoelige gegevens (hierna: “persoonsgegevens” of “gegevens“) verwerkt. Onder het verwerken verstaan we al het gebruik van je persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. Wij verwerken persoonsgegevens bijvoorbeeld doordat je gebruik maakt van onze websites of apps of doordat je meedoet als deelnemer, of publiek bij een van onze (TV-)producties. De verwerkingsverantwoordelijke hiervoor is ITV Studios, gevestigd aan de Familie De Mollaan 1, 1217 ZB te Hilversum.

De gelieerde ondernemingen van ITV Studios zijn:

 • ITV Studios Netherlands Holding B.V.
 • ITV Studios Netherlands B.V.
 • ITV Studios Netherlands Drama B.V.
 • ITV Studios Netherlands Content B.V.
 • ITV Studios Global Entertainment B.V.

2. Minderjarigen

Ben je jonger dan 16 jaar? Dan mag je alleen persoonsgegevens aan ITV Studios verstrekken als je ouders of wettelijke vertegenwoordigers deze policy hebben gelezen en daarvoor toestemming hebben gegeven. Dit geldt alleen als toestemming ook de grondslag is voor de verwerking (zie ‘6. Grondslagen voor de verwerking‘). Met inachtneming van de beschikbare technologie doen wij redelijke inspanningen om te controleren of je ouders of wettelijke vertegenwoordigers echt toestemming hebben gegeven.

3. Soorten gegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze policy genoemde doelen:

Basisgegevens:

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Contactgegevens zoals een (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres;
 • Geboortedatum en leeftijd;
 • Geslacht;
 • Deelname geschiedenis; en
 • Deelnemersovereenkomsten en overige contracten.

Aanvullende specifieke (TV-)productie gegevens:

 • Burgerlijke staat en relatiestatus;
 • Gegevens over partner en/of kinderen;
 • Werk gerelateerde gegevens zoals werkgever, functie en inkomensgegevens;
 • Betalingsgegevens zoals factuuradres, bankrekeningnummer en eventueel creditcardgegevens;
 • Gegevens van je social media accounts;
 • Media (foto-, video- en audio fragmenten); en
 • Biografische gegevens (je door ons opgestelde ‘bio’) en overige gegevens die van belang zijn voor de selectie of deelname aan onze programma’s.

Technische gegevens:

 • Gedetailleerde (technische)gegevens over het gebruik van onze websites of apps, bijvoorbeeld het apparaattype en -eigenschappen, browsertype en -taal, datum en tijd van de interactie en IP-adres; en
 • Zoekwoorden die op onze websites of apps zijn gebruikt.

Welke gegevens we gebruiken, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken (zie ook ‘5. Doeleinden voor de verwerking‘). Ook is het zo dat we niet voor elke (TV-)productie alle hierboven genoemde ‘aanvullende specifieke (TV-)productie gegevens’ van je gebruiken. Dat is afhankelijk van de specifieke (TV-)productie.

De biografische gegevens en overige gegevens die belang zijn voor de selectie of deelname aan onze programma’s kunnen ook bijzondere persoonsgegevens bevatten zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid, gezondheids- of strafrechtelijke gegevens. We zijn bewust van de gevoeligheid van deze gegevens en de mogelijke impact die het kan hebben op je privacy. Daarom verwerken we deze gegevens alleen op basis van jouw toestemming (zie ‘6. Grondslagen voor de verwerking‘) en gaan we extra zorgvuldig met deze gegevens om. Daarnaast zullen we deze gegevens direct na de laatste uitzenddatum van een productie verwijderen.

4. Bron van verkrijging

De voornaamste manier waarop we gegevens verkrijgen is door deze van je te vragen. Je hebt daarbij zelf de keuze of je deze gegevens aan ons wil verstrekken of niet. Bijvoorbeeld de gegevens die je zelf kan invullen op een van onze websites of apps zoals bij een aanmeldformulier. Wel kan het zo zijn dat als je bepaalde gegevens niet wil verstrekken, je niet gebruik kunt maken van onze diensten of bijvoorbeeld niet als deelnemer of publiek kunt deelnemen. Bijvoorbeeld omdat wij ook verplicht zijn in dat kader bepaalde gegevens van je vast te leggen. Bij de invoer van persoonsgegevens geven we aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt.

Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch verkrijgen. Bijvoorbeeld (technische) gegevens over de apparaten die je gebruikt. Deze gegevens worden door ons verkregen via cookies en soortgelijke technieken. Zie ook ‘8. Cookies‘.

5. Doeleinden voor de verwerking

We zullen jouw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Zodat je we je onze diensten, producten en/of informatie kunnen aanbieden of je daaraan kunnen laten participeren. Bijvoorbeeld omdat je als deelnemer of publiek participeert in een van onze (TV-)producties;
 • Om geschikte deelnemers en/of publiek voor onze (TV-)producties te selecteren;
 • Omdat je zelf wilt dat wij jouw gegevens bewaren. Bijvoorbeeld doordat je je aanmeldt om opgenomen te worden in ons casting-bestand om geselecteerd te worden als deelnemer of publiek bij mogelijke toekomstige (TV-)producties;
 • Om je gericht te benaderen voor deelname aan een programma van ITV Studios, bijvoorbeeld als deelnemer of publiek;
 • Zodat je via onze diensten informatie kan plaatsen en uitwisselen, bijvoorbeeld via een van onze website en/of app. Als deze website en/of app de mogelijkheid biedt, ook om contact te zoeken met andere gebruikers van de betreffende dienst;
 • Om onze websites en/of apps en bijbehorende technologieën te analyseren, statistieken te verzamelen, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
 • Om je (elektronische) commerciële boodschappen van ITV Studios toe te sturen inclusief derden die via onze diensten adverteren, sponsoren, prijzen aanbieden en dergelijke; en
 • Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

We zullen jouw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven.

6. Grondslagen voor de verwerking

We verwerken gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Bijvoorbeeld omdat de verwerking noodzakelijk is om onze diensten te kunnen leveren.

Daarnaast verwerken we gegevens omdat dit moet op grond van een wettelijke plicht. Zo is er wetgeving die ons verplicht om gegevens een bepaalde tijd te bewaren. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting ons deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Ook verwerken we gegevens omdat we hier zelf of een derde een gerechtvaardigd belang bij heeft, bijvoorbeeld bedrijfsbelangen. In dat geval zullen we altijd een gedegen afweging maken of dit belang groter is dan jouw privacybelang.

Tot slot verwerken we gegevens op basis van je toestemming, bijvoorbeeld wanneer we bijzondere persoonsgegevens van je verwerken of gegevens bijvoorbeeld lang willen opslaan zoals inde casting-database. Ook informeren en vragen we je toestemming voordat we cookies plaatsen en uitlezen of voordat we je (elektronische) commerciële boodschappen toesturen.

7. Delen van gegevens

Je gegevens kunnen binnen ITV Studios worden uitgewisseld en gecombineerd. Zie ook ‘1. Verwerkingsverantwoordelijke‘.

Voor het verwerken van je persoonsgegevens maken wij gebruik van derde partijen die de beschikking krijgen over jouw gegevens. Waar mogelijk verplichten wij deze derde partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Dit houdt in dat wij het doel en middelen voor deze verwerkingen bepalen en de verwerker alleen volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw gegevens mag omgaan. Deze afspraken leggen we met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Sommige van deze verwerkers bevinden zich buiten de EU. Omdat buiten de EU niet eenzelfde niveau van privacybescherming gegarandeerd is, hebben we met deze partijen (aanvullende) afspraken gemaakt. Met deze verwerkers sluiten wij een goedgekeurd modelcontract van de Europese Commissie (ook wel standard contractual clauses genoemd). In het geval de gegevens worden doorgegeven naar de Verenigde Staten sluiten we ook het modelcontract af of laten we dit plaatsvinden onder het zogenaamde EU-VS privacyschild.

8. Cookies

Op onze websites en/of apps maken wij gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken (hierna: “cookies“). Wil je meer informatie over wat cookies zijn, welke specifieke soorten cookies we waarom gebruiken en hoe je hierop controle kunt uitoefenen? Dan verwijzen we je naar ons Cookie Policy.

9. Bewaren

Wij proberen de persoonsgegevens zolang te bewaren als noodzakelijk. We hebben daarvoor dan ook bewust (organisatorisch en technisch) een onderscheid gemaakt in de soorten gegevens die we verzamelen (zie ‘3. Soorten gegevens’). De ‘basisgegevens’ moeten we bewaren zolang als nodig is in verband met de exploitatie van onze (TV-)producties. De ‘productie-specifieke gegevens’ zullen we direct na de laatste uitzenddatum van een productie verwijderen.

Uitzondering hierop is als de wet voorschrijft dat we bepaalde gegevens nog langer moeten bewaren. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting ons deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

10. Beveiliging

We doen ons uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We doen dit door het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan.

Als we zogenaamde verwerkers inschakelen, verplichten we deze om volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw gegevens om te gaan. Zie ook ‘7. Delen van gegevens‘.

11. Rechten als betrokkene

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast heb je het recht op beperking van en bezwaar te maken tegen de verwerking. Tot slot willen we je wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt hiervoor te allen tijde ons een verzoek sturen om je rechten uit te oefenen. Je doet dit door een e-mail te sturen naar privacy.nl@itv.com. Specificeer in je verzoek zoveel mogelijk op welke persoonsgegevens je verzoek ziet, welk recht je wilt uitoefenen en bewijs dat het ook jouw persoonsgegevens zijn. We proberen binnen een maand op je verzoek te reageren.

12. Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacy Policy eenzijdig wijzigen. We raden je dan ook aan om regelmatig deze policy op wijzigen te controleren. Als we grote wijzigingen aanbrengen, zullen we je daarvan op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld door een melding op onze websites en/of apps te plaatsen, via e-mail of doordat we opnieuw toestemming vragen.

De laatste wijziging was op 1 januari 2020.

13. Vragen

Vragen of klachten op het gebied van privacy kun je stellen aan ons Privacy Office via privacy.nl@itv.com.