Privacy Policy applicants

In dit document vind je informatie over de persoonsgegevens die wij van sollicitanten verwerken voor een stage- of werkplek op www.werkenbijitvstudios.nl (hierna: de Website).

1. Wie zijn wij

Wij zijn ITV Studios Holding B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen: ITV Studios Netherlands Holding B.V., ITV Studios Netherlands B.V., ITV Studios Netherlands Drama B.V., ITV Studios Netherlands Content B.V. en ITV Studios Global Entertainment B.V. (hierna: “ITV Studios ” of “wij“).

ITV Studios, is gevestigd aan de Familie De Mollaan 1, 1217 ZB te Hilversum.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

ITV Studios is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens op de Website. Onder verwerken van persoonsgegevens verstaan wij al het gebruik vanaf het moment van verkrijging tot het moment van verwijdering.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom

Wij verwerken alle persoonsgegevens die je op onze Website achterlaat (en in uitzonderlijke gevallen per mail) voor de betreffende sollicitatieprocedure. Jouw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen nadat je op de Website op de knop “Verzend” hebt geklikt.

Op de Website geven wij aan welke persoonsgegevens voor ons noodzakelijk zijn voor de sollicitatieprocedure en welke gegevens door jou optioneel kunnen worden verstrekt. Wij kunnen onder andere om de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voorletters, voornaam, achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adres
 • Postcode & plaatsnaam
 • Email
 • Telefoonnummer
 • Cv
 • Motivatie
 • Foto

Op basis van de ontvangen persoonsgegevens kunnen wij ons een goed beeld vormen van alle sollicitanten. Vervolgens beoordelen wij welke sollicitanten geschikt zouden kunnen zijn voor de betreffende functie. Afhankelijk van de functie kunnen we ook een assessment afnemen. Hierbij maakt ITV Studios gebruik van professionele partijen voor het afnemen van assessments.

Daarnaast willen wij graag de mogelijkheid hebben om met sollicitanten contact te kunnen opnemen en/of om informatie te sturen, uit te nodigen voor een gesprek en/of het sluiten van een arbeidsovereenkomst. We zullen jouw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven staan beschreven.

Wij verwerken tot slot geen bijzondere persoonsgegevens van sollicitanten, zoals gegevens over ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid, gezondheids- of strafrechtelijke gegevens. Dit is anders als je hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming geeft.

4. Juridische grondslagen voor de verwerking

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens niet gebaseerd is op jouw toestemming beroepen wij ons op de volgende grondslagen:

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld het aanbieden van een arbeidsovereenkomst;
 • Wettelijke verplichting, bijvoorbeeld in het kader van loonheffing;
 • Gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld ten behoeve van de sollicitatieprocedure; of
 • Vitale belangen, bijvoorbeeld in het geval van direct gevaar medische gegevens delen zonder toestemming te kunnen geven

5. Beveiliging

Wij doen onze uiterste best om de via de Website verkregen persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We doen dit door het treffen van passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die gelet op de stand van de techniek trachten te voorkomen dat, iemand ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens krijgt, kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan.

6. Toegang

De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure. Eventuele externe partijen die door ons worden ingeschakeld verplichten wij onze instructies en (beveiligings)standaarden op te volgen.

7. Bewaartermijn

Bij een afwijzing bewaren wij de persoonsgegevens van een sollicitant tot 4 weken na afloop van de sollicitatieperiode, tenzij je ons toestemming hebt gegeven jouw persoonsgegevens voor de duur van 1 (één) jaar te bewaren ten behoeve van toekomstige vacatures bij ITV Studios.

Bij indiensttreding bewaren wij de persoonsgegevens tot 7 jaar na het einde van het dienstverband of tenminste zo lang als wettelijk is toegestaan.

8. Rechten sollicitanten

Als sollicitant heb je op grond van de privacywetgeving bepaalde rechten, waaronder het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of over te dragen. Ook kun je wanneer jij jouw persoonsgegevens op basis van toestemming hebt verstrekt deze toestemming intrekken. Tot slot willen we je wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt hiervoor te allen tijde ons een verzoek sturen om je rechten uit te oefenen. Je doet dit door een e-mail te sturen naar ons Privacy Office via privacy.nl@itv.com. Specificeer in je verzoek zoveel mogelijk op welke persoonsgegevens je verzoek ziet, welk recht je wilt uitoefenen en bewijs dat het ook jouw persoonsgegevens zijn. We proberen binnen een maand op je verzoek te reageren.

9. Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacy Policy Sollicitanten eenzijdig wijzigen. We raden je aan om regelmatig onze Privacy Policy Sollicitanten op wijzigen te controleren. Als we grote wijzigingen aanbrengen, zullen we je daarvan op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld door een melding op onze websites en/of apps te plaatsen, via e-mail of doordat we opnieuw toestemming vragen.

De laatste wijziging was op 1 januari 2020.

Vragen

Vragen over deze Privacy Policy Sollicitanten kun je stellen aan ons Privacy Office via privacy.nl@itv.com.